Zapytanie ofertowe – na usługę cateringową – dostawę wyżywienia do Placówki Wsparcia Dziennego w Tuczępach, dla 30 uczestników projektu dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat w ramach projektu “Rodzinne Tuczępy”

Stowarzyszenie “Ziemia Buska”  w związku z realizacją w latach 2020-2021 projekt „Rodzinne Tuczępy” nr: RPSW.09.02.01-26-0126/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020r.

ogłasza nabór ofert na usługę cateringową – dostawę wyżywienia do Placówki Wsparcia Dziennego w Tuczępach, dla 30 uczestników projektu  dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Składanie dokumentów.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres:  ziemiabuska@op.pl lub pocztą na adres Stowarzyszenie “Ziemia Buska” ul. Korczyńska 38, Zbludowice, 28-100 Busko – Zdrój,

Jeden wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega prawo do wyłonienia wykonawcy w przypadku wpływu jednej oferty.

Oferta winna zawierać formularz oferty – załącznik nr 1, oraz wypełnione i podpisane załączniki nr 2 i 3.

Ofertę należy przesyłać w terminie do 27 lipca 2020 r. do godziny 15:00

W temacie wiadomości należy wpisać: „Dostawa wyżywienia do Placówki Wsparcia Dziennego w Tuczępach”.

Oferty, które wpłynęły po terminie lub niekompletne nie będą rozpoznawane. O zachowaniu terminu, o którym wyżej mowa decyduje data wpływu oferty.

Miejsce dostawy: Placówka Wsparcia Dziennego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Tuczępach.

Dokumenty postępowania do pobrania z poniższych linków:
Zapytanie ofertowe Link
Załącznik nr 1 Link
Załącznik nr 2 Link
Załącznik nr 3 Link
Załącznik nr 4 Link