Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Z uwagi na dbałość o jak najlepszą ochronę Państwa praw wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA, z siedzibą: Zbludowice, ul. Korczyńska 38 28-100 Busko-Zdrój, wpisane do rejestru stowarzyszeń pod nr: KRS 0000176183,  NIP: 6551841968, REGON 292829812, adres e-mail: ziemiabuska@wp.pl
 2. W Stowarzyszeniu ZIEMIA BUSKA powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych – dane adresowe: Zbludowice, ul. Korczyńska 38, 28-100 Busko-Zdrój, adres e-mail: ziemiabuska@wp.pl
 3. Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA przetwarza w ramach swojej statutowej działalności następujące kategorie danych osobowych swoich członków, beneficjentów, pracowników i partnerów:
  • dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imiona, PESEL, NIP, Regon, data i miejsce urodzenia, płeć, narodowość),
  • dane teleadresowe (np. adres zamieszkania, e-mail, telefon),
  • dodatkowe dane dotyczące działalności zawodowej i wykształcenia.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA w następujących celach:
 1. przedstawienia ofert Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA, w tym podmiotów współpracujących ze Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
 2. zawarcia i wykonania umowy łączącej Państwa z Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 3. realizacji przez Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
 4. marketingu Stowarzyszenia ZIEMIA BUSKA lub podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem ZIEMIA BUSKA (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem ZIEMIA BUSKA są dostępne w siedzibie, pod adresem Zbludowice, ul. Korczyńska 38, 28-100 Busko-Zdrój.  

 • Państwa dane mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA:
 1. podmiotom i organom, którym Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA  jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. agentom Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów i usług Stowarzyszenia ZIEMIA BUSKA lub organizującym akcje marketingowe,
 3. podmiotom obsługującym systemy informatyczne Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA,
 4. podmiotom świadczącym Stowarzyszeniu ZIEMIA BUSKA usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Stowarzyszenia ZIEMIA BUSKA,
 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 6. podmiotom współpracującym z Stowarzyszeniem ZIEMIA BUSKA, w związku z usługami i produktami oferowanymi przez te podmioty.

Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA.

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 1. przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
 2. przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Stowarzyszenia ZIEMIA BUSKA, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA  kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 • W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Stowarzyszenie będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:
 1. zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA,
  a konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z ze Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA,
 2. otrzymywania ofert lub marketingu produktów i usług oferowanych przez Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA, w tym podmiotów współpracujących
  z Stowarzyszeniem ZIEMIA BUSKA, a konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 2. W przypadku realizacji usług niestandardowych, w tym projektów unijnych Stowarzyszenie ZIEMIA BUSKA występuje jako podmiot przetwarzający Państwa dane osobowe, w tym dane wrażliwe (dotyczące m.in. stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego), których administratorem są podmioty zewnętrzne Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarządy innych województw.
 3. Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Państwa danych osobowych w Stowarzyszeniu ZIEMIA BUSKA prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych Stowarzyszenia ZIEMIA BUSKA, o którym mowa w ust. 2.